Voorwaarden en huisreglement

1. Algemene voorwaarden
 • 1.1 Deze overeenkomst heeft betrekking op de door Optimum aangeboden diensten te weten: fysiotherapie, manueeltherapie, sportfysiotherapie, mensendieck, de bewegings-/revalidatietrajecten en het begeleidsporten.
 • 1.2 Het behandelcontract en/of abonnement van de onder 1.1. genoemde diensten zijn persoongebonden en zodanig niet overdraagbaar.
 • 1.3 Een aangeboden dienst kan alleen worden geleverd na het ondertekenen van een overeenkomst/behandelcontract.
 • 1.4 Optimum en/of het personeel behoud het recht de te leveren dienst/diensten te beëindigen.
2. Vergoedingen, excl. abonnementen
 • 2.1 De cliënt schakelt via Directe toegankelijkheid/huisarts/specialist de hulp in van één van onze diensten binnen Optimum. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de vergoeding hiervan, via verzekering of andere wijze.
 • 2.2 Bij een chronische indicatie* (*volgens de lijst van Borst), dient de cliënt een verwijzing te hebben van de huisarts en/of specialist. Hierbij dienen de eerste 20 behandelingen uit de cliënt zijn aanvullende verzekering vergoed te worden. Wanneer deze aanvullende verzekering niet toereikend is, dient de cliënt de behandelingen zelf te betalen.
 • 2.3 Alleen indicaties uit de chronische lijst van Borst, kunnen een langduriger revalidatietraining-traject aangaan dan 3 maanden, op vergoeding van de verzekeraar (zie wel voorwaarde 2.1 en 2.2). Heeft de cliënt geen indicatie uit de chronische lijst van Borst, dan is de maximale vergoeding voor het volgen van het revalidatietraining-traject gesteld op 3 maanden, ondanks als de cliënt zijn polis mogelijk meer dekt. Hierna kan de cliënt de geleverde dienst in overleg met de therapeut op eigenkosten verlengen mits de therapeut hiermee instemt.
 • 2.4 Behandelingen/diensten die niet door de verzekering worden vergoed, dienen voor het leveren van de behandeling/dienst te worden voldaan middels een pintransactie.
 • 2.5 Onze tarieven hangen bij de balie, zijn opvraagbaar bij de secretaresse en staan vermeld op onze website: www.optimumzoetermeer.nl/tarieven
 • 2.6 Zie verzuimregeling onder 4.1
3. Abonnementen en facturatie
 • 3.1 Facturatie zal voor het ingaan van de nieuwe abonnementsperiode plaatsvinden.
 • 3.2 Betalingstermijn voor facturen is 14 dagen.
 • 3.3 Het door de cliënt niet kunnen nakomen van een of meerdere trainingen geeft geen recht op geldelijke restitutie van het abonnementsgeld.
 • 3.4 Bij afzegging 24 uur voor het plaatsvinden van het consult is er een mogelijkheid om het consult in te halen op een ander tijdtip in overleg met de therapeut. Bij afzegging binnen de 24 uur regel gaat regel 4.1 in werking of komt de inhaal mogelijkheid te vervallen.
 • 3.5 De opzegtermijn is een kalendermaand en kan uitsluitend aan het einde van de maand plaatsvinden.
 • 3.6 Het opzeggen dan wel wijzigen van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk of per email, met opgaaf van redenen plaatsvinden.
 • 3.7 Indien de cliënt geen gebruik meer maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 • 3.8 Optimum behoudt zich het recht voor diverse abonnementsvormen van tijd tot tijd te variëren of te introduceren.
 • 3.9 Optimum behoudt zich het recht tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
 • 3.10 In geval van langdurige afwezigheid, zoals zwangerschap, ziekte, zakelijke verplichtingen of langdurig verblijf in het buitenland, is het mogelijk om het abonnement tijdelijk te "bevriezen". Het abonnement kan minimaal één en maximaal drie maanden worden "bevroren". Bevriezing dient minimaal één maand van tevoren schriftelijk of per email aan Optimum te worden doorgegeven, onvoorziene omstandigheden uitgezonderd. Het behoud van trainingsdag en tijd kan niet worden gegarandeerd.
 • 3.11 Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst. De cliënt krijgt bericht van Optimum zodra de te leveren dienst kan aanvangen.
 • 3.12 Optimum behoud het recht een abonnement te beëindigen.
4. Verzuimtarief
 • 4.1 Bij verhindering van de cliënt zijn afspraak, dient de cliënt dit tenminste 24 uur van tevoren door te geven. 's Avonds en in het weekend kan de cliënt dit doen door de voicemail in te spreken met zijn/haar naam en reden. Bij niet tijdig afmelden wordt 70% van het tarief van het consult (behandelkamer en/of oefenzaal), aan de cliënt, in rekening gebracht. Dit geldt voor alle soorten afspraken en geleverde diensten van werknemers van Optimum.
5. Organisatie van trainingen
 • 5.1 Trainingen vinden uitsluitend plaats volgens afspraak, afspraken dienen vooraf gemaakt te worden.
 • 5.2 Trainingen vinden plaats op de tijden zoals aangegeven op de trainingsroosters en overzichten m.b.t openingstijden.
 • 5.3 Een gemiste training kan worden ingehaald in overleg met de therapeut of assistente worden ingehaald, naast de lopende training/abonnement. Trainingen kunnen niet worden opgespaard.
 • 5.4 De cliënt wordt verzocht zich te houden aan de afgesproken trainingstijd (en).
 • 5.5 Optimum behoudt zich het recht voor trainingstijden en openingstijden aan te passen en/of te wijzigen.
 • 5.6 Naar aanleiding van de afgenomen intake kan de fysiotherapeut, op basis van indicatoren, een uitgebreide medische keuring adviseren, alvorens met de training kan worden begonnen.
 • 5.7 Indien de fysiotherapeut (of, indien er een sportkeuring heeft plaatsgevonden, de sportarts) het deelnemen aan de trainingen niet medisch verantwoord acht, kan deelname geweigerd worden.
 • 5.8 Op nationaal erkende feestdagen is Optimum gesloten.
6. Huisregels
 • 6.1 Het volgen van trainingen in de trainingsruimte is alleen toegestaan indien u over schoon (sport-) schoeisel beschikt.
 • 6.2 Wij verzoeken de cliënt dringend een handdoek te gebruiken bij het gebruik van de apparatuur en de apparatuur na gebruik schoon achter te laten.
 • 6.3 De cliënt wordt verzocht kleding en tassen in de kleedkamer achter te laten of deze te plaatsen in de daarvoor bestemde lockers.
 • 6.4 In geval van verlies van een lockersleutel behoudt Optimum zich het recht een nominaal bedrag in rekening te brengen.
 • 6.5 Kleedkamers en de gang, zijn geen wachtruimtes voor patiënten/cliënten.
 • 6.6 Wanneer de cliënt besluit op eigen initiatief de trainingszaal/behandelruimte te betreden is Optimum niet verantwoordelijk voor letsel/schade.
 • 6.7 Optimum behoudt zich het recht bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag het behandelcontract te beëindigen. Het resterende bedrag aan contributie voor de betreffende periode is per datum beëindiging direct verschuldigd.
7. Verantwoordelijkheid
 • 7.1 Optimum en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging aan persoonlijke eigendommen die binnen het centrum of op de parkeerplaats plaatsvindt.
 • 7.2 Optimum is niet verantwoordelijk voor aandoeningen en/of klachten ontstaan in het verleden en welke niet door de cliënt vermeld zijn in de intake.
 • 7.3 Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma, cursusonderdelen en/of -activiteiten van welke aard dan ook bij Optimum, is geheel voor eigen risico.
 • 7.4 De cliënt is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Optimum, indien deze schade te wijten is aan nalatigheid van de cliënt.
 • 7.5 De cliënt wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Optimum en hiernaar te handelen.
 • 7.6 Door inschrijving verklaart de cliënt de algemene voorwaarden en de huisregels van Optimum te kennen en te accepteren.
 • 7.7 Optimum is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap wordt verlengd